Regulamin

voucherów podarunkowych
Kupuj bezpiecznie i wygodnie

Regulamin voucherów podarunkowych

sklepu www.twojasiesta.pl

Płatność voucherem ma charakter jednorazowy.
Warunkiem płatności voucherem jest aby wartość towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem vouchera podarunkowego była wyższa niż wartość zapisana na voucherze podarunkowym.

I. Definicje

1. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady stosowania voucherów/bonów podarunkowych w sklepie internetowym: www.twojasiesta.pl spółki Twojasiesta.pl Sp. z o.o., ul. Polna 140b, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy, NIP: 8792673864, REGON: 341577043, KRS: 0000509682.

2. Voucher/Bon podarunkowy: voucher wydany na okaziciela w formie elektronicznej (plik pdf) i papierowej (talon) potwierdzający kod wygenerowany przez sklep i zarejestrowany w rejestrze voucherów. Określona dla vouchera wartość nominalna oraz termin ważności przypisane są do kodu. Użytkownik uprawniony jest do realizacji vouchera podarunkowego w sklepie internetowym www.twojasiesta.pl.

3. Wydawca: spółka Twojasiesta.pl Sp. z o.o. będąca wystawcą vouchera/bonu podarunkowego.

4. Nabywca: osoba, która nabywa od wydawcy voucher podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

5. Użytkownik: nabywca lub każdorazowy posiadacz vouchera/bonu podarunkowego.

6. Kod: unikalny numer przypisany każdemu voucherowi podarunkowemu, niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości vouchera/bonu podarunkowego.

7. Towary: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.twojasiesta.pl.

II. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy vouchera podarunkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy vouchera podarunkowego za towary nabywane przez użytkownika.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej vouchera podarunkowego. Zapłata za voucher podarunkowy kupowany w sklepie internetowym może nastąpić poprzez płatność gotówką, kartą płatniczą, przelewem online lub przelewem tradycyjnym.

3. Voucher może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.twojasiesta.pl pod warunkiem, że wartość nabywanych towarów jest wyższa niż wartość nominalna vouchera podarunkowego.

4. Voucher podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika vouchera podarunkowego osobom nieupoważnionym.

6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia vouchera podarunkowego po jego przekazaniu.

7. Voucher podarunkowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za voucher/bon na koncie bankowym wydawcy.

8. Vouchery wydawane są po otrzymaniu zapłaty na kwotę deklarowaną i zapłaconą przez Nabywcę, przy czym minimalna wartość, na jaki może być wystawiony voucher, wynosi 100 PLN a maksymalna 5000 PLN.

III. Zasady korzystania z Voucherów/bonów podarunkowych

 1. Voucher podarunkowy możliwy jest do nabycia w sklepie internetowym www.twojasiesta.pl. Każdy voucher/bon podarunkowy zawiera indywidualny kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu oraz termin ważności bonu, definiowany w formacie dzień-miesiąc-rok (DD-MM-RRRR).

2. W przypadku gdy wartość towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem vouchera/bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na bonie podarunkowym, Użytkownik zobowiązany będzie, dopłacić różnicę korzystając z metod zapłaty dostępnych dla zakupów w sklepie internetowym www.twojasiesta.pl.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu towarów przy użyciu vouchera/bonu podarunkowego w przypadku upływu jego terminu ważności.

4. Aby skorzystać z bonu, jako płatności internetowej, należy:

 • finalizując zakup produktu w sklepie internetowym www.twojasiesta.pl, przed wyborem sposobu zapłaty w pole KOD KUPONU należy wpisać 10 znakowy unikalny kod wskazany na voucherze podarunkowym. Prawidłowe wprowadzenie kodu po wyborze funkcji ZASTOSUJ KUPON, powinno skutkować zmniejszeniem kwoty do zapłaty o wartość wskazaną na voucherze podarunkowym,
 • zatwierdzić operację.

IV. Rozliczenia i reklamacje

1. Wydanie vouchera podarunkowego (przekazanie unikalnego kodu składającego się z 10 znaków w formie pliku pdf i przesłanie vouchera w formie drukowanej) kwalifikowane jest jako bon różnego przeznaczenia, a otrzymana zapłata za voucher rozliczona zostanie w poczet przyszłych zakupów (rozliczenia przyszłe). Potwierdzeniem zapłaty za voucher jest otrzymanie maila z plikiem pdf zawierającym voucher podarunkowy.

2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu vouchera podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu www.twojasiesta.pl, przy czym w przypadku zwrotu na skutek, którego zwracającemu towar przysługiwać będzie zwrot ceny produktu, na część zapłaconą voucherem podarunkowym zwracający otrzyma nowy voucher podarunkowy na kwotę i z terminem ważności jak voucher podarunkowy użyty przy zakupie.

3. Przy użyciu voucherów nabywać można dowolne produkty będące w ofercie sklepu internetowego www.twojasiesta.pl, przy czym:

 • voucher podarunkowy opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na voucherze upominkowym,
 • w przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytego do tego zamówienia vouchera, pozostającą różnicę należy uregulować metodą płatności dostępną dla zakupów w sklepie internetowym www.twojasiesta.pl pieniężnie – przelewem tradycyjnym, kartą płatniczą, przelewem online,
 • do jednego zamówienia można użyć jednego vouchera w dowolnej kombinacji bon/gotówka/karta/przelew,

4. Przy zakupie towarów za voucher podarunkowy nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany towaru:

 • na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany, lub
 • na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie, lub
 • na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie pieniężnej),
 • na nowy voucher podarunkowy o wartości i terminie ważności jak voucher użyty przy zakupie towaru.

V. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.

2. Wydawca przetwarza tylko podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie niezbędnych do zawarcia i wykonywania transakcji.

3. Wydawca przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy sprzedaży vouchera oraz jego rozliczenia, w tym przyjmowania oraz odpowiadania na zapytania dotyczące voucherów podarunkowych.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji vouchera podarunkowego a po jego wykorzystaniu – przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

5. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu, tj. prawo do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych oraz kopii takich danych osobowych,
 • prawo do poprawiania: tj. prawo wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niekompletne,
 • prawo do usunięcia w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, osoba, której dane są przetwarzane, może domagać się, aby przekazane Administratorowi Programu dane osobowe zostały jej zwrócone lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne,

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Wydawcą poprzez adres: biuro@twojasiesta.pl.

6. Wydający nie używa danych osobowych do celów marketingowych.

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem vouchera podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Voucher /bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

3. Voucher podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Voucher podarunkowy jest elektroniczną/papierową formą bonu towarowego różnego przeznaczenia.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.twojasiesta.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Regulamin voucherów podarunkowych

Pobierz Regulamin w formie PDF.

Napisz do nas

Klauzula danych osobowych

Ustawienia
bezpieczne dane

Szanujemy Twoją prywatnosć!

Dbamy o Twoje dane i chcemy, żebyś był z nami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zależy nam, abyś wiedział jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nimi, następnie określenie danych jakimi chcesz się z nami podzielić i   wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku  „Zgadzam się”.

Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych, klikając w ikonę ustawieñ w dolnym lewym rogu przeglądarki.

 

Jakie dane zbieramy?

Większość danych jakie zbieramy jest całkowicie anonimowa, ale mogą to być również dane dotyczące urządzenia z jakiego korzystasz, wersji przeglądarki, podstron, które odwiedzasz i to czego szukasz na naszej stronie. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej mogą to być dane osobowe takie jak IP, adres e-mail czy linki do profili na portalach społecznościowych.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Twojasiesta.pl Sp. z o.o., ul. Polna 140B, 87-100 Toruń, NIP: 879-267-38-64.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przede wszystkim, żeby dostarczać Tobie coraz lepsze treści i coraz lepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Jak to możliwe?

Analizując np. to co szukasz na stronie, wiemy co potrzebujesz i robimy wszystko, żebyś to znalazł u nas szybko i łatwo. Analizując czas przebywania na stronie, wiemy czy artykuł był interesujący czy nie.

Więcej o tym znajdziesz w naszej polityce prywatności.

 

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Twoje dane możemy udostępnić wyłącznie firmom działającym na nasze zlecenie, np. w celu optymalizacji działania strony lub realizacji zamówienia czy umowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów. Możesz także zmienić zakres danych jakimi chcesz się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych praw wymienionych w naszej polityce prywatności.

 

Na jakiej podstawie chcemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest każdorazowo Twoja zgoda, ale w niektórych przypadkach również konieczność realizacji umów oraz uzasadniony interes administratora danych, czyli np. przetwarzanie danych na potrzeby marketingu własnego.

W przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe, tj. między innymi profilowanie odbywać się będzie za Twoją zgodą, którą wyrażasz akceptując w ustawieniach Marketingową warstwę danych.

W przypadku przetwarzania danych w celach komunikacji z Tobą, poprosimy Ciebie o zgodę przy formularzu kontaktowym lub przy subskrypcji newslettera.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O przechowywaniu Twoich danych przypomnimy Tobie na stronie po 90 dniach od poprzedniej wizyty. Będziesz mógł wówczas zadecydować, co chcesz z nimi zrobić. Natomiast dane, które od Ciebie otrzymamy będziemy przechowywać bezterminowo, gdyż dzięki danym historycznym będziemy mogli lepiej analizować zmiany w Twoich preferencjach.

 

Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych klikając przycisk „Zgadzam się”.

 

Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych jakie chcesz nam udostępnić.

Ustawienia

Pliki Cookies

Są dla nas bardzo istotnym elementem. Dzięki nim mamy możliwość poprawy bezpieczeństwa strony, atrakcyjności dla użytkowników oraz szybkości jej działania. Rekomendujemy pozostawienie tej opcji włączonej.

Zgoda Marketingowa

Dzięki wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziemy mieli możliwość prezentowania Tobie ofert czy reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji zakupowych i wymaga również aktywnych plików cookies. Dane jakie są przetwarzane to informacje co do Twojej przybliżonej lokalizacji, urządzenia z jakiego korzystasz, podstron które odwiedzasz i informacji jakie szukasz na naszej stronie. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tych celach, pamiętaj, że zgodę możesz w każdej chwili wycofać.Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas iod@twojasiesta.pl. Odpowiemy na Twoje pytania. Możesz też w każdej chwili wyczyścić pliki cookies tej strony, klikając tu (przeładuje stronę).

Ustawienia Informacje Nie teraz Zgadzam się
Zobacz Lookbook LOOKBOOK
twojasiesta.pl Reviews with ekomi-pl.com